algemene ledenvergadering 10 maart 2015

Hierbij nodigen wij alle leden en ouders uit om de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen op 10 maart 2015 om 20.00 uur in het Onderschoer.
Aansluiten aan dit overleg volgt om 21.00 uur de reguliere bestuursvergadering.

Agenda
1. Opening
2. Notulen van 12 maart 2014
3. Jaarverslag van 2014
4. Financieel verslag
5. Goedkeuring kascommissie
6. Benoeming kas commissie
7. Contributie verhoging
8. Jeugdcommissie
9. Website/Facebook
10. Actie eieren verkoop
11. Uitvoering
12. Bestuurs- verkiezing;
Aftredend en niet herkiesbaar Anita Roskam
Aftredend en herkiesbaar Leonie Tragter, Sabine Masselink en Yvonne Blankenborg
Kandidaat bestuurslid: Bjorn Krabbenborg
Tegen kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering melden bij de voorzitter.
13. Rondvraag
Sluiting

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van gymnastiekvereniging DOS
Anita Roskam (voorzitter)

contactgegevens ecretariaat:
secretariaatdoosbarchem@live.nl
eekvenne 20
7244 AM Barchem