Contributie & privacy – beleid

Contributietarieven per maand (per 1 oktober 2016):

Ouder- & Kind – gym en kleutergym: € 7,00
Jeugd tot 16 jaar: € 10,50
Meisjesselectie: € 7,50
Pré – meisjesselectie: € 7,50
Volwassenen gym/aerobics/combi – fit vanaf 16 jaar: € 12,00
Yoga: € 12,50

Bovenstaande bedragen zijn inclusief de bondscontributie voor de KNGU.

De contributie wordt automatisch in de tweede maand van het kwartaal van de door u opgegeven rekening afgeschreven.

Opzeggen:
Wilt u uw lidmaatschap opzeggen, dan dient dit te gebeuren voor het einde van het kwartaal (maart, juni, september, december), door middel van het invullen van een afmeldformulier, verkrijgbaar bij de leiding (dus niet mondeling).
Afmeldingen worden per kwartaal verwerkt.

Privacy – beleid

Privacy Beleid Gymnastiekvereniging Door Oefening Sterk Barchem (hierna te noemen DOS Barchem) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DOS Barchem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy,
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens,
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is,
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt,
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als DOS Barchem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@dosbarchem.nl

Verwerking van persoonsgegevens van onze leden:

Persoonsgegevens van onze leden worden door DOS Barchem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • administratieve doeleinden,
 • incasso van de contributie,
 • communicatie over wedstrijden en andere activiteiten,
 • het versturen van de Sportspetters,
 • aanmelden bij de KNGU.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • het lidmaatschap dat is aangegaan met DOS Barchem

Voor de bovenstaande doelstellingen kan DOS Barchem de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam,
 • Tussenvoegsel,
 • Achternaam,
 • Adres,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • Geboortedatum,
 • Geslacht,
 • Bankgegevens voor automatische incasso.

Uw persoonsgegevens worden door DOS Barchem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • De duur van het lidmaatschap;
 • en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van het bestuur:

Persoonsgegevens van het bestuur worden door DOS Barchem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Aanmelden bij de KNGU

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Bestuursfunctie

Voor de bovenstaande doelstelling kan DOS Barchem de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam,
 • Tussenvoegsel,
 • Achternaam,
 • Adres,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • Geboortedatum,
 • Kopie ID,

Uw persoonsgegevens worden door DOS Barchem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men zitting heeft in het bestuur en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van de leiding:

Persoonsgegevens van de Leiding worden door DOS Barchem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitvoering geven aan de Leidingovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De Leidingovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling kan DOS Barchem de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam,
 • Tussenvoegsel,
 • Achternaam,
 • Adres,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • Geboortedatum,
 • Kopie ID,
 • BSN-nummer,
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door DOS Barchem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een werkrelatie heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • De uitvoering van de contributie incasso.
 • Verstrekken van een jaaropgave aan de Belastingdienst (leiding).
 • Het aanmelden bij de KNGU.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU:

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn:

DOS Barchem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de onderstaande maatregelen genomen.

 • Alle personen die namens DOS Barchem van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen:

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via info@dosbarchem.nl.